ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 16:07 น.

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 54

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 79 (11) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 17:01 น.

แต่งตั้งผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ข้อ 79 (11) โดยมติเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16:54 น.

แต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16:51 น.

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16:47 น.

วันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯช่วงสิ้นปี62

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศวันหยุดประจำปี 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้นสืบเนื่องด้วย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ธ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

แจ้งรับดอกเบี้ยเงินฝาก (รอบที่ 2) ประจำปี 2562

แจ้งดอกเบี้ยเงินฝาก (รอบที่ 2) ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้กับสมาชิก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 18:00 น.

แจ้งจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดได้จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังนี้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

ประกาศหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ