ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 16:37 น.

ใบสมัคร เจ้าหน้าที่สมาคม (ปี 2564)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 14:03 น.

ประกาศโครงการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ พ.ศ. 2564

อ้างถึงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 09:12 น.

แจ้งการดำเนินงานโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ พ.ศ.2564

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ พ.ศ. 2564 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 09:30 น.

ประกาศเรื่องการถือหุ้นเพิ่มพิเศษ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศให้สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 16:37 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสอง)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10:31 น.

แจ้งทำการวันเสาร์เดิอนมกราคม 2564

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:48 น.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:40 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ต่างๆ ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2564 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:00 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ปี 2564

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 13:05 น.

แจ้งทำการวันเสาร์เดือนธันวาคม2563

ด้วยนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

อัลบั้มภาพ