ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:50 น.

ประกาศให้ทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนทุนวิจัย 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 และประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 09:59 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการรวมหนี้ 2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและ เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 14:49 น.

แจ้งนำเข้ายอดดอกเบี้ยเงินฝาก

*** แจ้งสมาชิก*** สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการนำเข้าดอกเบี้ย (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) เข้าบัญชีเงินฝากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 11:17 น.

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)

ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 08:00 น.

แจ้งหักเงินเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ”

ตามที่ท่านได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 15:09 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 08:00 น.

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกตามโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

ประกาศเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ และการสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 63

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้เห็นชอบให้มีการเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 17:00 น.

ประกาศปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ