ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 12:51 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 17:16 น.

สสอค.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 17:04 น.

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:24 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสี่)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ก.ค. 2564 เวลา 09:33 น.

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนงานวิจัย

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 17:20 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน และเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 16:13 น.

ประกาศเงินกู้ปันผล ปี 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2564 เวลา 15:50 น.

แจ้งจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จะได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโสให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 16:14 น.

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” ประจำปี 2564 - 2565

ตามที่ท่านได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 08:49 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 2564

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ