ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ธ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

แจ้งรับดอกเบี้ยเงินฝาก (รอบที่ 2) ประจำปี 2562

แจ้งดอกเบี้ยเงินฝาก (รอบที่ 2) ประจำปี 2562 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้กับสมาชิก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 18:00 น.

แจ้งจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดได้จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังนี้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

ประกาศหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.

รายละเอียดหน่วยสรรหา วันที่ 15 พ.ย. 62

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศกำหนดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 53 ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่ง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.

สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่ลงคะแนนสรรหา ประธาน ,กรรมการ,ผู้ตรวจ ประจำปี 2563

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการฯ และผู้ตรวจสอบฯ ประจำปี 2563

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 11:03 น.

ประกาศเรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2562

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 18:40 น.

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

อัลบั้มภาพ