ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:51 น.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53

อาศัยอำนาจตามมติของคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 13:29 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:16 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 16:48 น.

ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ต.ค. 2561 เวลา 16:42 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ประจำปี 2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 11:01 น.

ปรับค่าหุ้นรายเดือน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามที่มีการปรับขึ้นเงินเดือนของสมาชิกในเดือน เมษายน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:29 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 11:11 น.

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 ก.ค. 2561 เวลา 14:15 น.

ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่ บุตรสมาชิก พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 14:18 น.

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท...

อัลบั้มภาพ