ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 14:00 น.

แจ้งชะลอการซื้อหุ้นเพิ่มชั่วคราว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 11:10 น.

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิก ปี 2563

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบในการปฏิบัติกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเงินเดือนคงเหลือจากการชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 11:00 น.

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:43 น.

ชี้แจงการดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ เพื่อให้สมาชิกได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12:00 น.

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 11:22 น.

การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ หน่วยมัธยมใต้

คณะกรรมการดำเนินการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับ ข้อ 82 (4) ย้าย หรือโอนไปต่างจังหวัดหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการเดิม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 16:07 น.

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 54

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 79 (11) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 17:01 น.

แต่งตั้งผู้ประสานงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ข้อ 79 (11) โดยมติเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ