LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสุรพล โพธาเจริญ
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน และ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายธวัชชัย ชัยปัญญา
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา และ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองใต้
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร และ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง
นายนิคม พรหมอนันต์
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.บ้านโฮ่ง
นายสถาพร สุภายอง
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญกลาง
นายสุพจน์ แสนหาญ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบฯ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายชุมพล ปันอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวะ-เทศบาล-กศน.
นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญใต้
นายอารี วงศ์พนัสสัก
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.แม่ทา
ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงศ์
กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นายพิสูตร สุวรรณโรจน์
กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบฯ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน
นายนรินทร์ สิทธิเดช
กรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญเหนือ
นายจำนง อุประโจง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.ลี้
นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.เมืองเหนือ
นายบัณฑูรย์ ตันมณี
คณะทำงาน อำเภอบ้านธิ
นายไพจิตร พายุมั่ง
คณะทำงาน อำเภอเวียงหนองล่อง
นายปฏิญาณ บุญมา
คณะทำงาน อำเภอลี้อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  3.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.75
 • เงินฝากประจำ
  4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินให้กู้ (ทุกประเภท)
  6.00
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ