Slide 13 Slide 8 Slide 3 Slide 4 Slide 6 Slide 7 Slide 9 Slide 10 Slide 11
Arrow Next
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 

  25-02-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง แจ้งทดลองเปลี่ยนวันทำการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23-02-2558: แจ้งรายละเอียดการคืนเงินสงเคราะห์คงเหลือ ปี 2557 สสอค. และ สส.ชสอ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-10-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51 ปี ถึง 60 ปี [ 7 ต.ค. - 30 ธ.ค. 57 และ 5 ม.ค. - 27 ก.พ. 58]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 (14 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ห้องประชุม จามเทวี สพป. ลำพูน เขต 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดรอบปี 2557 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ที่ประชุมได้ทำการคัดเลือก นายกสมาคม เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการลงคะแนนเสียง นายอำนาจ กิตติวรรณ ได้รับคะแนนเสียงจากมติที่ประชุมสูงสุด

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการ นางทวันเทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ได้ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ในงานสวดอภิธรรมศพ นางศรีพรรณ คำสุยะ มารดานางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หัวหน้าฝ่ายประมวลผล ( วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558)

         คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ และหลักการทำงาน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ นำโดยประธานกรรมการดำเนินการ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ นางทวัน เทพวรรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่

          วันที่ 25 มกราคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางสหกรณ์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ นำโดย นายธงชัย ชัยศรีมา รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ นำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน

           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2557
  ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 472 คน
           ประธานสมคิด ปัญญาแก้ว และ เลขาฯ วสันต์ ทำกล้า ร่วมงานเลี้ยงส่งสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  ท่านไพรัตน์ เสมอเชื้อ ย้ายกลับภูมิลำเนา เป็น สหกรณ์จังหวัดพะเยา ค่ำวันที่ 2 ธันวาคม 2557
  ณ ร้านอาหารเรือนแพ
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด     นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว     ร่วมต้อนรับ
  ท่านวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1   ที่มารับ
  ตำแหน่งใหม่ในวันที่ 28 พ.ย. 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
           สหกรณ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
  ชุมชนและบุคคลทั่วไป  ในปีนี้ได้มีโครงการช่วยเหลือชุมชน โครงการละ 50,000 บาท ได้ดำเนินการ
  ช่วยเหลือ
           - โครงการสร้างบ้านให้น้อง ให้กับ ด.ญ.ใบเฟริน พรมเสพสัก นักเรียนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
              อ.แม่ทา
           - สร้างศาลาที่พักประชาชนที่มาติดต่อราชการให้กับอำเภอเวียงหนองล่อง
           - สร้างห้องน้ำให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านธิ
           โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก (การทำมุ้งลวด)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  ปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
           ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.  ได้มีพิธีการจับรางวัลโครงการออมวันนี้
  เป็นเศรษฐีในวันหน้า ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยได้รับเกียรติจาก
  ท่านอนุพงษ์ ใจดี    หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธี
  และ คุณพิชญาภร จันทิมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล
           วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันออมแห่งชาติและประชุมสัมนาวิชาการ
  วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
  จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556