Slide 12 Slide 4 Slide 2 Slide 8 Slide 5 Slide 1 Slide 3 Slide 6 Slide 7 Slide 9 Slide 10 Slide 11
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
รับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ กรณีพิเศษ อายุเกิน 40 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ส.ค. 57 ::
สสอค. กำหนดการรับสมัครสมาชิก (สามัญและสมทบ) ปี 2557 อายุไม่เกิน 50 ปี ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 57 ::
 

  25-07-2557: เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอบรมวิชาชีพจำนวน 4 รุ่น [ 23 - 31 ก.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2556 - 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจการ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-06-2557: แจ้งข่าว สสอค.เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในส่วนที่ไม่พอชำระในปี 2555 และ 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02-06-2557: ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  [ 2 มิ.ย. - 29 ส.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-05-2557: โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า [ ขยายเวลาถึง 13 มิถุนายน 2557 ] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19-05-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 7/2557)   [ 1 - 31 พ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19-05-2557: กำหนดการรับสมัครสมาชิก สสอค. อายุไม่เกิน 50 ปี (ประจำปี 2557)   [ ม.ค. - ธ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-05-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ กรณีพิเศษ อายุเกิน 40 ปี   [ 1 - 29 ส.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28-02-2557: หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญปกติและสามัญกระแสรายวัน (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2557)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-02-2557: ข้อมูลการคืนเงินสงเคราะห์คงเหลือ สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-01-2557: ประกาศ การชะลอการสรรหากรรมการดำเนินการ หน่วยบำนาญอำเภอป่าซาง  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-01-2557: การขอรับเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-01-2557: ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  08-01-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 3/2557)   [ 1 - 31 ม.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-12-2556: ชี้แจงรายละเอียดการหักเงิน สสอค. และ สส.ชสอ. จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2556 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27-11-2556: เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านไปเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 ธ.ค. 56  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10-05-2556: ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน [9-16 พ.ค. 56] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10-05-2556: ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน [9-16 พ.ค.56] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10-05-2556: ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อ Tablet Computer [9-16 พ.ค. 56] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-11-2555: ประกาศเรื่อง การจัดซื้อที่ดิน [12-13 พ.ย. 55] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-08-2555: ประกาศ สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน สำนักงานสหกรณ์ฯ [1-10 ส.ค. 55] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

           ในเดือน กรกฎาคม 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ไปร่วมเคารพศพสมาชิกสหกรณ์
  ในหน่วยสังกัดต่าง ๆ ดังนี้
           1. วันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ร.ต.ต.ถนอม สุวรรณาภา คู่สมรสนางพรรณี สุวรรณาภา
               ร.ร.บ้านสันมะนะ สังกัด อ.เมืองเหนือ
           2. วันที่ 14 กรกฎาคม 2557  นายนริศ เกิ้งบุรี ร.ร.แม่ตืนวิทยาคม สังกัด อ.ลี้เหนือ
           ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด     นำโดยท่านประธานสมคิด
  ปัญญาแก้ว  ร่วมงานเลี้ยงส่งคุณยุวดี ตังทิวะนนท์ นักวิชาการตรวจสอบชำนาญการ ย้ายไปรับตำแหน่ง
  ใหม่ที่ สนง.ตรวจบัญชีจังหวัดพะเยา กำหนดการเดินทางไปรับตำแหน่งวันที่ 15 ก.ค. 57
           ในเดือน พฤษภาคม และ มิถุนายน 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ไปร่วมเคารพ
  ศพสมาชิก และคู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ในหน่วยสังกัดต่าง ๆ ดังนี้
           1. นายธำรงค์ พรหมโลก คู่สมรส นางพรพรรณ์ พรหมโลก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน
               จำกัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
           2. นายผล พุทธัง สมาชิกสังกัดบำนาญ อ.ป่าซาง วันที่ 10 มิถุนายน 2557
           3. นางศรีรัตน์ ณ ลำพูน สมาชิกสังกัดบำนาญ อ.เมือง วันที่ 11 มิถุนายน 2557
           4. นายพินิจ แดงสัก อาจารย์โรงเรียนเทคโนหมู่บ้านครู วันที่ 21 มิถุนายน 2557
           5. นางบัวเงา จันทร์น้ำ สมาชิกสมทบสังกัดหน่วย อ.เมือง วันที่ 28 มิถุนายน 2557

           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดการประชุมผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยนายสมคิด ปัญญาแก้ว  ประธาน
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุม
           คณะกรรมการสมาคม สสอค. มาเยี่ยมศูนย์ สสอค. ประจำจังหวัดลำพูน   เพื่อรับฟังปัญหาและ
  ข้อเสนอแนะของศูนย์
           และมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 1 ราย นายธำรงค์ พรหมโลก ให้แก่ทายาท
  ผู้ถึงแก่กรรมในวันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 13.00 น.
           ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด    นำโดยท่านประธาน
  สมคิด ปัญญาแก้ว เข้าร่วมประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับโล่ห์รางวัล
  แห่งความภาคภูมิใจประจำปี 2556
           1. รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ (ขนาดใหญ่มาก) ระดับดี
           2. รางวัลรายงานกิจการประจำปี 2556 ระดับดีเด่น

           ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้ไปรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 , เขต 2 และ ผู้อำนวยการ สกสค. ลำพูน ในวันที่ 17, 18
  เมษายน 2557
           ในวันที่ 7 เมษายน 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวลา 17.00 น.
           ในเดือน มีนาคม และ เมษายน 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ไปร่วมเคารพ
  ศพสมาชิก และคู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ในหน่วยสังกัดต่าง ๆ ดังนี้
           1. นายนรินทร์ เมืองอินทร์ หน่วยบำนาญ อ.เมือง
           2. นางประภัสสร วงศ์ฝั้น หน่วย เทศบาล-อาชีวะ
           3. น.ส.ดลพร ชัยวิทย์ หน่วย บำนาญ อ.เมือง
           4. นางวัลลิภา มณีรัตน์ คู่สมรสนายเพชร มณีรัตน์ หน่วย บำนาญ อ.เมือง
           5. นายเมืองคำ ชัยสุริยะ คู่สมรสนางอุไรวรรณ ชัยสุริยะ หน่วย บำนาญ อ.ป่าซาง
           6. คุณแม่จันทร์ มูลรัตน์ มารดานายจำรัส มูลรัตน์ กรรมการ หน่วย อ.บ้านโฮ่ง

           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
  ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเวียงศิริแกรนด์ฮอลล์ 1
  เวียงศิริลำพูนรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน
           ในเดือน มกราคม 2557  คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ได้ไปเคารพศพสมาชิก และ
  คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้
           - วันที่ 8 มกราคม 2557 เคารพศพ นายวิฑูรย์ อริยะจักร์ สมาชิกสังกัดหน่วย อ.เมืองใต้
           - วันที่ 22 มกราคม 2557 เคารพศพ นางวัลลา วิเศษคงทน สมาชิกสมทบสังกัดหน่วย อ.เมือง
           - วันที่ 28 มกราคม 2557 เคารพศพ นายจิรพงษ์ ฐาราชวงศ์ศึก คู่สมรสสมาชิก
              นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก สังกัดหน่วย อ.บ้านธิ
           - วันที่ 31 มกราคม 2557 เคารพศพ นายสิงห์ ศรีวิชัย สมาชิกสังกัดหน่วย บำนาญ อ.เมือง

:  2554 :  2555 :  2556 : :  2557 :
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556