Slide 4 Slide 2 Slide 5 Slide 8 Slide 1 Slide 3 Slide 6 Slide 7
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด:: แจ้งข่าวให้สมาชิกทราบ **สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด ไม่ได้นำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แต่อย่างใด
 
   
 
 

  11-04-2558: ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก                      สมาคมกรณีพิเศษ เนื่องในโอากาสปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      สยามบรมราชกุมารี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25-02-2558: ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง แจ้งทดลองเปลี่ยนวันทำการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23-02-2558: แจ้งรายละเอียดการคืนเงินสงเคราะห์คงเหลือ ปี 2557 สสอค. และ สส.ชสอ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  10-04-2558: ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2558    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

      วันที่ 24 เมษายน 2558  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 นำโดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำโดย นางทวัน เทพวรรณ์ จัดพิธีบวงสรวง ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ิ ศาลตายาย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้นำีอาหารคาวหวาน เครื่องดื่ม ผลไม้มงคล ฯลฯ ถวายกราบไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานตลอดปี 2558 นี้

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดประชุมคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ( วันที่ 21 เมษายน 2558) ที่ห้องประชุมเลิศนรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวหน้า พร้อมทั้งนำน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม รดน้ำดำหัวคณะที่ปรึกษา นำโดยประธานฯ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้จัดการฯ นางทวัน เทพวรรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

        (19 เมษายน 2558) นางทวัน เทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พร้อมด้วย นางบรรเจิด คำศิริ รองผู้จัดการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ นำน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม พร้อมสิ่งของข้าวตอกดอกไม้ ทำพิธีรดน้ำดำหัว ประธานกรรมการดำเนินการฯ นายสมคิด ปัญญาแก้ว รองประธานกรรมการฯ นายธงชัย ชัยศรีมา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อขอพร และเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวในครั้งนี้ด้วย

        เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 เทศกาลปีใหม่ไทย (วันที่ 17 เมษายน 2558) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เดินทางรดน้ำดำหัว ผู้หลักผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ นำโดย ประธานคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 นายสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นางทวัน เทพวรรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ สพป. ลำพูน เขต1 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้อำนวยการ สพป. ลำพูน เขต 2 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ และประธานกรรมการ สกสค ลำพูน นายเสถียร คำศิริ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดประชุมแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเป็นแนวการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของสมาชิก ข้อบังคับ ระเบียบ มติ รวมถึงความเป็นไปได้ตามนโยบายการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้เสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ( วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558)

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทั้งคณะ เข้าร่่วมประชุมเพื่อ พุดคุย หารือแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอย่างสูงสุด

        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 (14 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ห้องประชุม จามเทวี สพป. ลำพูน เขต 1 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดรอบปี 2557 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง ที่ประชุมได้ทำการคัดเลือก นายกสมาคม เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการลงคะแนนเสียง นายอำนาจ กิตติวรรณ ได้รับคะแนนเสียงจากมติที่ประชุมสูงสุด

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด นำโดย นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการ นางทวันเทพวรรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ได้ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ในงานสวดอภิธรรมศพ นางศรีพรรณ คำสุยะ มารดานางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หัวหน้าฝ่ายประมวลผล ( วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558)

         คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ และหลักการทำงาน โดยได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ นำโดยประธานกรรมการดำเนินการ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ นางทวัน เทพวรรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่

          วันที่ 25 มกราคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางสหกรณ์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดเตรียมสถานที่ และเจ้าหน้าที่ นำโดย นายธงชัย ชัยศรีมา รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์ นำเสนอผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสหกรณ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน

           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2557
  ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 472 คน
           ประธานสมคิด ปัญญาแก้ว และ เลขาฯ วสันต์ ทำกล้า ร่วมงานเลี้ยงส่งสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  ท่านไพรัตน์ เสมอเชื้อ ย้ายกลับภูมิลำเนา เป็น สหกรณ์จังหวัดพะเยา ค่ำวันที่ 2 ธันวาคม 2557
  ณ ร้านอาหารเรือนแพ
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด     นำโดยท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว     ร่วมต้อนรับ
  ท่านวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1   ที่มารับ
  ตำแหน่งใหม่ในวันที่ 28 พ.ย. 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
           สหกรณ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
  ชุมชนและบุคคลทั่วไป  ในปีนี้ได้มีโครงการช่วยเหลือชุมชน โครงการละ 50,000 บาท ได้ดำเนินการ
  ช่วยเหลือ
           - โครงการสร้างบ้านให้น้อง ให้กับ ด.ญ.ใบเฟริน พรมเสพสัก นักเรียนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
              อ.แม่ทา
           - สร้างศาลาที่พักประชาชนที่มาติดต่อราชการให้กับอำเภอเวียงหนองล่อง
           - สร้างห้องน้ำให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านธิ
           โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก (การทำมุ้งลวด)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  ปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
           ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.  ได้มีพิธีการจับรางวัลโครงการออมวันนี้
  เป็นเศรษฐีในวันหน้า ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยได้รับเกียรติจาก
  ท่านอนุพงษ์ ใจดี    หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธี
  และ คุณพิชญาภร จันทิมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล
           วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันออมแห่งชาติและประชุมสัมนาวิชาการ
  วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
  จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
:  2554 :  2555 :  2556 :  2557 :  2558
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556