LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสุรพล โพธาเจริญ
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายสถาพร สุภายอง
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญกลาง
นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนา กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ
ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายไตรรงค์ บุตรนุชิต
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญใต้
นายนรินทร์ สิทธิเดช
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญเหนือ
นายพิสูตร สุวรรณโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบฯ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน
นายชุมพล ปันอิ่น
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและขยายกิจการ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอาชี
นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงศ์
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นายสง่า แก้วสร้อย
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญลี้
นายอรรถพงษ์ บุญมากาศ
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการสหกรณ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่ทา
นายจำรัส มูลรัตน์
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายจรัญ ชมภู
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมืองใต้
นางชนาพร ทองน้อย
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายบัณฑูรย์ ตันมณี
คณะทำงาน อำเภอบ้านธิ
นายประพันธ์ งามชื่น
คณะทำงาน อำเภอเวียงหนองล่อง
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
คณะทำงาน อำเภอลี้อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  3.50
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.75
 • เงินฝากประจำ
  4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินให้กู้ (ทุกประเภท)
  5.90
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ