Slide 3 Slide 3 Slide 1 Slide 2 Slide 13 Slide 13 Slide 8 Slide 3 Slide 4 Slide 6 Slide 7 Slide 9 Slide 10 Slide 11
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด:: สสอค. กำหนดการรับสมัครสมาชิก (สามัญและสมทบ) ปี 2557 อายุไม่เกิน 50 ปี ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 57 :: สฌ.ลพ รับสมัครสมาชิกอายุเกิน 75 ปี ตั้งแต่ 1 - 31 ต.ค. 57 ::
 

  13-10-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51 ปี ถึง 60 ปี [ 7 ต.ค. - 30 ธ.ค. 57 และ 5 ม.ค. - 27 ก.พ. 58]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  07-10-2557: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง [ 6 - 24 ต.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01-10-2557: ประกาศ สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558   [ 6 - 21 ต.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-09-2557: ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตร ประจำปี 2557   [ 30 ก.ย. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11-09-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ กรณีพิเศษ อายุเกิน 75 ปี   [ 1 - 31 ต.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-08-2557: เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอบรมวิชาชีพจำนวน 4 รุ่น [ ขยายเวลาถึง 15 ส.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  05-08-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสมทบ ประเภท บุตร สมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 50 ปี (ประจำปี 2557)   [ พ.ค. - ธ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01-08-2557: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร 1 ตำแหน่ง [ 1 - 15 ส.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01-08-2557: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
                     [ 1 - 15 ส.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2556 - 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจการ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-06-2557: แจ้งข่าว สสอค.เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในส่วนที่ไม่พอชำระในปี 2555 และ 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02-06-2557: ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  [ 2 มิ.ย. - 29 ส.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-05-2557: โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า [ ขยายเวลาถึง 13 มิถุนายน 2557 ] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19-05-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 7/2557)   [ 1 - 31 พ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19-05-2557: กำหนดการรับสมัครสมาชิก สสอค. อายุไม่เกิน 50 ปี (ประจำปี 2557)   [ ม.ค. - ธ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-05-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ กรณีพิเศษ อายุเกิน 40 ปี   [ 1 - 29 ส.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28-02-2557: หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญปกติและสามัญกระแสรายวัน (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2557)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-02-2557: ข้อมูลการคืนเงินสงเคราะห์คงเหลือ สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-01-2557: ประกาศ การชะลอการสรรหากรรมการดำเนินการ หน่วยบำนาญอำเภอป่าซาง  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-01-2557: การขอรับเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-01-2557: ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  08-01-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 3/2557)   [ 1 - 31 ม.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-12-2556: ชี้แจงรายละเอียดการหักเงิน สสอค. และ สส.ชสอ. จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2556 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

           สหกรณ์ ฯ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ และการเขียนรายงานการประเมิน
  คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) ให้กับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในวัน
  อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557   ณ ห้องเลิศนรี   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด      โดยเชิญท่าน
  ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และทีมงาน มาเป็นวิทยากร
           วันที่ 13 ส.ค. 57  นายจรูญ สมดี กรรมการประจำหน่วย อ.ลี้ใต้ ได้ไปเคารพศพ นายบังเอิญ
  ปะนันเป็ง สมาชิกหน่วย อ.ลี้ใต้
           ในวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2557   คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์
  ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
  เพื่อพัฒนาบุคคลากร และพัฒนากิจการของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า
           นายสมคิด ปัญญาแก้ว  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ร่วมกับคณะกรรมการฝ่าย
  อำนวยการและผู้จัดการ    ลงนามสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
           สหกรณ์ ฯ  มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2557
  โดยได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ให้กับโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
  เป็นโครงการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนบ้านปงแม่ลอบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11,500.- บาท
           ผอ.คะนอง ยะเชียงคำ  รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินช่วย
  บ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย      ด้วยบ้านเลขที่ 99 หมู่ 1 บ้านป่าซางน้อย ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
  ถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ได้รับความเสียหายทั้งหลัง รวมทั้งทรัพย์
  สมบัติที่อยู่ในบ้านทั้งหมด ซึ่งเป็นบ้านของนางคำ โพธิพฤกษ์ อายุ 84 ปี ผู้ปกครองด.ช.มงคล พรมแสง
  นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 3,000.- บาท
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดการประชุมผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
  ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยนายสมคิด ปัญญาแก้ว  ประธาน
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นประธานเปิดการประชุม
           คณะกรรมการสมาคม สสอค. มาเยี่ยมศูนย์ สสอค. ประจำจังหวัดลำพูน   เพื่อรับฟังปัญหาและ
  ข้อเสนอแนะของศูนย์
           และมอบเงินสงเคราะห์สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 1 ราย นายธำรงค์ พรหมโลก ให้แก่ทายาท
  ผู้ถึงแก่กรรมในวันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 13.00 น.
           ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด    นำโดยท่านประธาน
  สมคิด ปัญญาแก้ว เข้าร่วมประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และรับโล่ห์รางวัล
  แห่งความภาคภูมิใจประจำปี 2556
           1. รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ (ขนาดใหญ่มาก) ระดับดี
           2. รางวัลรายงานกิจการประจำปี 2556 ระดับดีเด่น

:  2554 :  2555 :  2556 : :  2557 :
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556