Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 5 Slide 1
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด :: ออม 1 - 31 พ.ค. 57 พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย ::
 

  10-04-2557: โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28-02-2557: หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญปกติและสามัญกระแสรายวัน (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2557)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-02-2557: ข้อมูลการคืนเงินสงเคราะห์คงเหลือ สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-01-2557: ประกาศ การชะลอการสรรหากรรมการดำเนินการ หน่วยบำนาญอำเภอป่าซาง  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-01-2557: การขอรับเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-01-2557: ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  08-01-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สสอค. อายุไม่เกิน 50 ปี (ประจำปี 2557)   [ ม.ค. - ธ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  08-01-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 3/2557)   [ 1 - 31 ม.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-12-2556: ชี้แจงรายละเอียดการหักเงิน สสอค. และ สส.ชสอ. จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2556 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27-11-2556: เชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านไปเลือกตั้ง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 ธ.ค. 56  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10-05-2556: ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน [9-16 พ.ค. 56] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10-05-2556: ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน [9-16 พ.ค.56] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10-05-2556: ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดซื้อ Tablet Computer [9-16 พ.ค. 56] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-11-2555: ประกาศเรื่อง การจัดซื้อที่ดิน [12-13 พ.ย. 55] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-08-2555: ประกาศ สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน สำนักงานสหกรณ์ฯ [1-10 ส.ค. 55] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

           ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
  ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเวียงศิริแกรนด์ฮอลล์ 1
  เวียงศิริลำพูนรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน
           ในเดือน มกราคม 2557  คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ได้ไปเคารพศพสมาชิก และ
  คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม ดังนี้
           - วันที่ 8 มกราคม 2557 เคารพศพ นายวิฑูรย์ อริยะจักร์ สมาชิกสังกัดหน่วย อ.เมืองใต้
           - วันที่ 22 มกราคม 2557 เคารพศพ นางวัลลา วิเศษคงทน สมาชิกสมทบสังกัดหน่วย อ.เมือง
           - วันที่ 28 มกราคม 2557 เคารพศพ นายจิรพงษ์ ฐาราชวงศ์ศึก คู่สมรสสมาชิก
              นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึก สังกัดหน่วย อ.บ้านธิ
           - วันที่ 31 มกราคม 2557 เคารพศพ นายสิงห์ ศรีวิชัย สมาชิกสังกัดหน่วย บำนาญ อ.เมือง

           ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
           วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 14.00 น.   ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
   กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48   และส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสรรหา
           คณะกรรมการชุดที่ 47  ประชุมเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2556  เพื่อนำมาจัดสรรคืนสู่สมาชิก
  ในรูปเงินปันผล-เฉลี่ยคืน  วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น.
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด   นำทีมโดยประธานนิวัติ เพียรพนัสสัก   ร่วมต้อนรับ
  ท่านชุมพล รัตน์เลิศลบ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  มารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
:  2554 :  2555 :  2556 : :  2557 :
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556