Slide 1 Slide 13 Slide 8 Slide 3 Slide 4 Slide 6 Slide 7 Slide 9 Slide 10 Slide 11
 
 
(*^*) :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด::
 

  30-10-2557: แนะนำผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการ และ เชิญชวนสมาชิกไปลงคะแนนสรรหา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29-10-2557: ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าหน้าสหกรณ์ฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-10-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51 ปี ถึง 60 ปี [ 7 ต.ค. - 30 ธ.ค. 57 และ 5 ม.ค. - 27 ก.พ. 58]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  07-10-2557: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง [ 6 - 24 ต.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01-10-2557: ประกาศ สรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558   [ 6 - 21 ต.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-09-2557: ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาแก่บุตร ประจำปี 2557   [ 30 ก.ย. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11-09-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ กรณีพิเศษ อายุเกิน 75 ปี   [ 1 - 31 ต.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-08-2557: เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอบรมวิชาชีพจำนวน 4 รุ่น [ ขยายเวลาถึง 15 ส.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  05-08-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสมทบ ประเภท บุตร สมาชิกสามัญ อายุไม่เกิน 50 ปี (ประจำปี 2557)   [ พ.ค. - ธ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01-08-2557: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร 1 ตำแหน่ง [ 1 - 15 ส.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  01-08-2557: ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
                     [ 1 - 15 ส.ค. 57]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2556 - 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-07-2557: ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานกิจการ ประจำปี 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-06-2557: แจ้งข่าว สสอค.เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในส่วนที่ไม่พอชำระในปี 2555 และ 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  02-06-2557: ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  [ 2 มิ.ย. - 29 ส.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30-05-2557: โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า [ ขยายเวลาถึง 13 มิถุนายน 2557 ] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19-05-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 7/2557)   [ 1 - 31 พ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19-05-2557: กำหนดการรับสมัครสมาชิก สสอค. อายุไม่เกิน 50 ปี (ประจำปี 2557)   [ ม.ค. - ธ.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-05-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ กรณีพิเศษ อายุเกิน 40 ปี   [ 1 - 29 ส.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28-02-2557: หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญปกติและสามัญกระแสรายวัน (เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2557)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-02-2557: ข้อมูลการคืนเงินสงเคราะห์คงเหลือ สสอค. และ สส.ชสอ. ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24-01-2557: ประกาศ การชะลอการสรรหากรรมการดำเนินการ หน่วยบำนาญอำเภอป่าซาง  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13-01-2557: การขอรับเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-01-2557: ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  08-01-2557: ประกาศ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 60 ปี (รอบที่ 3/2557)   [ 1 - 31 ม.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  09-12-2556: ชี้แจงรายละเอียดการหักเงิน สสอค. และ สส.ชสอ. จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2556 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ดูข่าวทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  30-04-2557: ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2) [20-28 มี.ค. 57]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21-03-2557: ประกาศ ผลการประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12-03-2557: ประกาศเรื่อง ประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 [13-19 มี.ค. 57] 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ข่าวประกวดทั้งหมด >>   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

           สหกรณ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
  ชุมชนและบุคคลทั่วไป  ในปีนี้ได้มีโครงการช่วยเหลือชุมชน โครงการละ 50,000 บาท ได้ดำเนินการ
  ช่วยเหลือโครงการสร้างบ้านให้น้อง ให้กับ ด.ญ.ใบเฟริน พรมเสพสัก นักเรียนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
  อ.แม่ทา
           และสร้างศาลาที่พักประชาชนที่มาติดต่อราชการให้กับอำเภอเวียงหนองล่อง
           โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก (การทำมุ้งลวด)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
  ปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
           ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.  ได้มีพิธีการจับรางวัลโครงการออมวันนี้
  เป็นเศรษฐีในวันหน้า ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยได้รับเกียรติจาก
  ท่านอนุพงษ์ ใจดี    หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน   เป็นประธานในพิธี
  และ คุณพิชญาภร จันทิมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
  ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล
           วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557   สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันออมแห่งชาติและประชุมสัมนาวิชาการ
  วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
  จ.สุพรรณบุรี ทำพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
           วันที่ 24 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557   สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเสนอ
  ผู้บริหาร และร่วมงานกฐินสามัคคี จัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ จ.พิจิตร
  นำทีมโดย ท่านประธานสมคิด ปัญญาแก้ว
           ในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้นำผู้แทนสมาชิก
  จำนวน 90 ท่าน ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด  เพื่อศึกษาการดำเนินงานของ
  สหกรณ์ ที่ประสบผลสำเร็จด้านต่าง ๆ
           ในเดือน ตุลาคม 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ร่วมคารวะศพสมาชิก และ
  คู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ถึงแก่กรรม ในหน่วยสังกัดต่าง ๆ ดังนี้
           1. น.ส.จิราภรณ์ ถิรพรหมสถิตย์ สมาชิกสังกัด บำนาญ อ.เมือง  
               ตั้งศพไว้ที่วัดสันดอนรอม อ.เมือง จ.ลำพูน
           2. นายสุภาพ มาตยาบุญ สมาชิกสังกัด บำนาญ อ.เมือง  
               ตั้งศพไว้ที่บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 3 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน
           3. นางกรอบจันทร์ กันทะพงค์ สมาชิกสังกัด บำนาญ อ.ป่าซาง
               ตั้งศพไว้ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
           4. นายทองอิน อินตะเหล็ก สมาชิกสังกัด อำเภอเมืองเหนือ ร.ร.วัดบ้านม้า
               ตั้งศพไว้ที่บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
           5. นางเป็ง เขื่อนแก้ว สมาชิกสมทบสังกัด อ.ทุ่งหัวช้าง
               ตั้งศพไว้ที่บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
           6. นายประจวบ ป้อมจัตุรัส คู่สมรสสมาชิก นางเรณู ป้อมจัตุรัส สมาชิกสังกัด บำนาญ อ.เมือง
               ตั้งศพไว้ที่วัดสันดอนรอม อ.เมือง จ.ลำพูน

:  2554 :  2555 :  2556 : :  2557 :
 
     สมาชิกที่ประสงคฺ์จะฝากเงิน หรือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ สามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ เข้าฝากบัญชี
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามรายชื่อธนาคารและเลขบัญชีประเภท ออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชีธนาคาร
กรุงไทย
ลำพูน 511-1-00059-3
นครหลวงไทย
ลำพูน 307-2-11919-3
กรุงเทพ
ลำพูน 334-0-21045-3
ออมสิน
ลำพูน 05-088-009288-2
      หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาแฟ็กซ์ใบนำฝาก (เขียน ชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้
หรือเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ฯ) และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้ง ที่เบอร์ 0-5353-4916 ต่อ 14 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝาก
จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พ.ค. 2556