ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 17:00 น.

ประกาศปรับอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ ปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายสินเชื่อ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 10:30 น.

ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้อายุเกิน 35 ปี จนถึง 60 ปี

ด้วยคณะกรรมการ ชพค.-และคณะกรรมการ ชพส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มี มติให้เปิดรับสมัครสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 20:18 น.

ชี้แจงความเข้าใจโครงการกู้รวมหนี้ ปี 2563

ชี้แจงความเข้าใจโครงการกู้รวมหนี้ ปี 2563 ตามที่สหกรณ์ฯแจ้งเปิดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 14:00 น.

แจ้งชะลอการซื้อหุ้นเพิ่มชั่วคราว

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2563 เวลา 11:10 น.

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิก ปี 2563

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบในการปฏิบัติกรณีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเงินเดือนคงเหลือจากการชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 น.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 มี.ค. 2563 เวลา 11:00 น.

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 ...

อัลบั้มภาพ