ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 10:21 น.

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุ 51-60 ปี ไม่ต้องมีเงินบริจาค

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เรื่องการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 15:57 น.

สฌ.ลพ.2 แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน พฤษภาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 15:52 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน มิถุนายน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 16:14 น.

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิกสมาคม ปี 2561

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด แก้ไข เพ ิ่ มเติม ฉบับท ี่ 4 พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 14:54 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน มีน...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 16:15 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ.2 ชุดที่ 1 2561-2562

ตามทที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด 2 (สฌ.ลพ.2) ได้ ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 16:02 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ. ชุดท ี่ 6 ประจําปี 2561-2562

ตามทที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ได้ดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินงาน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 13:36 น.

แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สำหรับปีบัญชี 2560

แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สำหรับปีบัญชี 2560

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 13:32 น.

แจ้งโอนเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตส่วนต่าง (เพิ่มเติม)

แจ้งโอนเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตส่วนต่าง (เพิ่มเติม)

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 13:29 น.

แจ้งโอนเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตส่วนต่างเพิ่มเติม

แจ้งโอนเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตส่วนต่างเพิ่มเติม

อัลบั้มภาพ