ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 พ.ย. 2561 เวลา 15:32 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน ตุลาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน ตุลาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:20 น.

ขยายเวลารับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51-60 ไม่มีเงินบริจาค

ขยายเวลารับสมัครสมาชิก สสอค. อายุ 51-60 ไม่มีเงินบริจาค ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 14:01 น.

ทะเบียนสมาชิกสฌ.ลพ.2 ณ 30 ก.ย.61

ทะเบียนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) ณ วันที่ 30 กันยายน 61

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:23 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน สิงหาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย สฌ.ลพ.2 เดือน สิงหาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน สิงหาคม 2561

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน สิงหาคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 14:49 น.

สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ให้ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 10:21 น.

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุ 51-60 ปี ไม่ต้องมีเงินบริจาค

ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เรื่องการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 15:57 น.

สฌ.ลพ.2 แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน พฤษภาคม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 15:52 น.

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือน มิถุนายน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 16:14 น.

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิกสมาคม ปี 2561

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด แก้ไข เพ ิ่ มเติม ฉบับท ี่ 4 พ.ศ. ...

อัลบั้มภาพ