ข่าวกิจกรรม

รับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.
 387
     ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรมได้พิจารณาตรวจประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์สหกรณ์สีขาว จากคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน และระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562 แล้ว ปรากฎว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้รับประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาว
     โดยประธานกรรมการดำเนินการ นายสุรพล โพธาเจริญ ได้เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ  ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน