ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ปี 2562 หลักสูตรความรู้ธุรกิจออนไลน์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 16:33 น.
 474
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ในหลักสูตรความรู้ธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อส่งเสริมสมาชิกให้นำความรู้ไปสร้างแนวทางให้เกิดรายได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน