ข่าวกิจกรรม

การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงาน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 16:38 น.
 113
     การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงานเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษา และผู้ประสานงาน  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน 2.เพื่อให้ผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 3.เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน