ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.ป่าซาง

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 15:52 น.
 77
โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  คือ
          1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ     
          2 เพื่อจัดเวทีให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ

     ซึ่งได้ออกพบปะสัญจร หน่วย อ.ป่าซาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในที่ประชุมได้ดำเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำหน่วย อ.ป่าซาง