ข่าวใหม่

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสี่)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:24 น.
 685
     อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564  ข้อ 52  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ชุดที่ 55  ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid – 19) รอบสี่ ที่ระบาดอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มลุกลามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต ต่อสภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(covid – 19)  รอบสี่ ดังนี้
     ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  สามารถขอพักการชำระเงินต้นในสัญญาเงินกู้ประเภท
สามัญได้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565  เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพักการชำระเงินต้น โดยยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2564
     โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพักการชำระเงินต้น รายละเอียดตามประกาศแนบ