ข่าวใหม่

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:48 น.
 232
     อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย