ข่าวใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 23:30 น.
 130
     ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2564 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดวิธีการสรรหา กรรมการดำเนินการ นั้น

     บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แล้วในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ตามเวลาทำการของสหกรณ์) ฝ่ายคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จากัด ประจำปี 2564 เรียงตามลำดับ ดังนี้