ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สฌอน. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 15:37 น.
 3670
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี (ปีเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2493)
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 2563

คุณสมบัติ
     1 เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดที่ตนสังกัด หรือ
     2 เป็นบิดามารดา คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สมาชิกสามัญต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคม สฌอน. ก่อน)
     3 อายุไม่เกิน 70 ปี (นับปี พ.ศ.)
     4 มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันสมัคร
     5 ไม่เป็นบุคคลที่กำลังป่วยด้วยโรคร้ายแรง (โรคมะเร็ง,โรคหัวใจ,โรคเบาหวานขั้นรุนแรง,วัณโรคระยะอันตราย,โรคปอดเรื้อรัง, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง,โรคไตวายระยะร้ายแรง)
*** อายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป มีเงินบริจาคแรกเข้า รายละเอียดตามประกาศ