ข่าวใหม่

ประกาศสิ้นสุดโครงการรวมหนี้ 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 09:59 น.
 268
     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและ เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 โดยให้สมาชิกที่มีความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ ส่งแฟ้มข้อมูลรายบุคคลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 เห็นชอบกำหนดให้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 สิ้นสุดโครงการถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
     ***สมาชิกสมารถยื่นคำขอกู้เข้าร่วมโครงการรวมหนี้ได้ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563***