ข่าวใหม่

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 11:17 น.
 412
     ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีปัญหาในการส่งใช้ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
     อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงได้กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) ดังต่อไปนี้
     1. อัตราดอกเบี้ยตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.30 บาทต่อปี
     2. ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
     
     ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย***