ข่าวใหม่

แจ้งหักเงินเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ”

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 08:00 น.
 491

     ตามที่ท่านได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 81-001216 ครั้งเมื่อท่านได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยท่านได้ทำประกันชีวิตสินเชื่อไว้ ตามกรมธรรม์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กรมธรรม์ปีต่อปี นั้น
     ในปี 2563 สหกรณ์ฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันสินเชื่อของท่าน ในอัตราเบี้ยประกัน 768 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท ต่อปี จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของท่าน ในเดือนพฤษภาคม 2563 หากสหกรณ์ฯ หักเงินท่านไม่ได้ครบตามจำนวนที่ทำประกัน ขอให้ท่านนำเงินสดมาชำระเพิ่มภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สัญญากรมธรรม์ฉบับใหม่นี้ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมพ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ท่านได้สิทธิในการคุ้มครองต่อเนื่องของการทำประกันชีวิตสินเชื่อ