ข่าวใหม่

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:00 น.
 367
     อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาจากการที่สหกรณ์ฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid – 19) ที่มีแนวโน้มลุกลาม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด ารงชีวิต ต่อสภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เดิมสหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก 5.90% ปรับลดเป็น 5.80% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
     รายละเอียดตามประกาศแนบ