ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ ปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 น.
 143
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายสินเชื่อ – งานประกัน จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายธุรการ –งานสมาคม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีสอบคัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบคัดเลือกได้ผ่านเกณฑ์เรียงตามลำดับ

     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 ทั้ง 2 ตำแหน่ง มารายงานตัวในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อเริ่มเข้ารับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป หากพ้นกำหนดนี้แล้ว สหกรณ์ฯ ถือว่าสละสิทธิ

     *****รายละเอียดตามประกาศแนบ