ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ.2 ชุดที่ 2 ประจําปี 2563-2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 มี.ค. 2563 เวลา 16:19 น.
 178
     คณะกรรมการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิหสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.2) ชุดที่ 2 ประจำปี 2563-2564 โดยผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และนายทะเบียนประจำท้องที่เทศบาลเมืองลำพูนได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้