ข่าวใหม่

ชี้แจงการดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:43 น.
 160
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด ได้ดำเนินการโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ   เพื่อให้สมาชิกได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  สหกรณ์ฯ  ขอเรียน ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1. โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาสุขภาพ นำไปรักษาสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละคน 
2.  สหกรณ์ฯ ไม่มีนโยบาย ไม่มีวัตถุประสงค์ และไม่มีส่วนในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท บุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาให้ข้อมูลแก่สมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มีการเสนอ ชักชวน ให้เข้าเป็นสมาชิก
**การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัท บุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาให้ข้อมูลเป็นเรื่องของสมาชิกที่จะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ  สหกรณ์ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ>>