ข่าวใหม่

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 12:00 น.
 552
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพดูแลสุขภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พร้อมที่จะดูแลสร้างโอกาสในการดำรงชีพด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ จึงเปิดบริการสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ตามสิทธิ์ (กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท) โดยให้สมาชิกท่านใดที่สนใจยื่นคำขอกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้ายนี้
**ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกตามโครงกำรเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563