ข่าวใหม่

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 54

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 16:07 น.
 326
     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 79 (11)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ดังนี้