ข่าวใหม่

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16:51 น.
 471
     ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และช่วยเหลือสหกรณ์ฯ ในด้านต่าง ๆ ได้
     สหกรณ์ฯ จึงมีมติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ดังนี้