ข่าวใหม่

แจ้งวันหยุดสหกรณ์ฯช่วงสิ้นปี62

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 563
     ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศวันหยุดประจำปี 2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 รายละเอียดความแจ้งแล้วนั้นสืบเนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติม เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด หยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562