ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
 843
สมาคม สสอค. และ สส.ชสอ. แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563
สมาคมจะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยเรียกเก็บไปในเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 ยอดเรียกเก็บตามรายละเอียดแนบ หากมียอดค้างรับที่สมาคมไม่สามารถเรียกเก็บจากเงินปันผลฯ ได้ทั้งหมด ให้สมาชิกนำเงินสดมาชำระ ณ ศูนย์ประสานงานสมาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562
 
*** รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย