ข่าวใหม่

สถานที่ลงคะแนนสรรหา ประธาน ,กรรมการ,ผู้ตรวจ ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
 919
     เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี  2563   ในวันศุกร์ที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 15.00  น.  ณ  หน่วยสรรหา  ดังต่อไปนี้ ***รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย