ข่าวใหม่

ประกาศเรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 11:03 น.
 356
     ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา แก่บุตรสมาชิกแต่ละระดับ จำนวน 8 ระดับ ดังนี้
     1.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด       
     2.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        
     3.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        
     4.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3            
     5.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                    
     6.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. ปีที่ 3                 
     7.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. ปีที่ 2           
     8.  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย   
     โดยจัดสรรเงินให้ตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ใน วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562
     และตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2562  โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ได้ทำการพิจารณาตัดสินทุน จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนตามประกาศแนบท้ายนี้