ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 340
      ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 หมวด 4 ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องชำระเงิน ดังนี้ ต้องชำระเงินค่าสมัครให้สมาคม จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อสมาคมรับสมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้แก่สมาคมภายในเดือนมกราคมของทุกปี ดังนี้
      (1) เงินค่าบำรุงปีละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
      (2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
      (3) การชำระเงินค่าบำรุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิกยินยอมให้สมาคมหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตามจำนวนที่สมาคมกำหนดข้อ 16 เมื่อสมาชิกของสมาคม ถึงแก่ความตายสมาคมจะนำเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 15 (2)มาจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ตายรายละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) กรณีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 15 (2) หมดลง สมาคมสามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกได้อย่างน้อยครั้งละ 5 ราย จนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี
จำนวนสมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย ศพละ 50 บาท จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย
     ทางสมาคมฯ จะขอเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวจากท่านสมาชิกโดยหัก ณ ที่จ่ายหรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ (ตามการชำระเงินของสมาชิกแต่ละท่าน) จำนวน 5 ศพ เป็นเงิน 250 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์