ข่าวใหม่

ประกาศการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 ก.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
 698
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนขอสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ 30%  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เปิดบริการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562  โดยให้สมาชิกที่สนใจ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้ 
     ***แบบฟอร์มคำขอกู้สมาชิกสามารถติดต่อขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์ฯ เมนู"ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม"