ข่าวใหม่

การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 11:38 น.
 291
      ด้วยสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  มีความประสงค์จะให้ทุนดำเนินการตามแผนบริหารงาน ประจำปี 2562  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ทุนดำเนินการวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ