ข่าวใหม่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 11:11 น.
 337
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

     ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 22 มกราคม  พ.ศ. 2562 เรื่อง
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดให้มีผู้แทนสมาชิก โดยเฉลี่ยจำนวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทน 1 คน ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5,836 คน จะต้องมีผู้แทนทั้งหมด 584 คน โดยมอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2558
     บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้รวบรวมรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ไว้ในแต่ละหน่วย จำนวนผู้แทนทั้งหมด 584 คน ดังรายชื่อในทะเบียนผู้แทน สมาชิก สหกรณ์ฯ แนบท้ายประกาศนี้