ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ.2 ปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 น.
 551
      ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ. 2) เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม สฌ.ลพ.2

      ด้วยมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ (สฌ. ลพ. 2)
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน โอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยมีรายละเอียดคือ
     คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
     1.1 เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (ไม่จำกัดอายุ) หรือ
     1.2 เป็นสมาชิกประเภทสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์
ในวันรับสมัคร หรือ
     1.3 เป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิกสามัญ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 (สฌ.ลพ.2) แล้วเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบรูณ์ ในวันรับสมัคร
1.4 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคม