ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบการเงิน สมาคมสฌ.ลพ. ประจำปี 2562-2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 07 มี.ค. 2562 เวลา 17:43 น.
 320
      ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อคณะผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม ประจำปี 2562-2563 ตามประกาศแนบท้ายนี้