ข่าวใหม่

แจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 16:19 น.
 1151
     ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องแจ้งวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปี 2562 
     เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ไว้ตามรายละเอียดดังแนบนี้