ข่าวใหม่

สถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 14:04 น.
 814
      เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.  ณ หน่วยสรรหา ดังต่อไปนี้

      หน่วยสรรหาที่ 1  สถานที่สรรหา โรงเรียนอนุบาลลำพูน
 
                                   -สมาชิกหน่วย อ.เมืองใต้
      หน่วยสรรหาที่ 2 สถานที่สรรหา  โรงเรียนวชิป่าซาง
                                   -สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, อ.ป่าซาง
      หน่วยสรรหาที่ 3 สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์
                                   -สมาชิกหน่วย  มัธยมใต้,  บำนาญใต้, อ.บ้านโฮ่ง
      หน่วยสรรหาที่ 4 สถานที่สรรหา  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
                                   -สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, บำนาญใต้, อำเภอลี้
      หน่วยสรรหาที่ 5 สถานที่สรรหา ที่ว่าการอำเภอลี้
                                   -สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, บำนาญใต้, อำเภอลี้
      หน่วยสรรหาที่ 6 สถานที่สรรหา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
                                   -สมาชิกหน่วย มัธยมใต้
      หน่วยสรรหาที่ 7 สถานที่สรรหา  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง
                                   -สมาชิกหน่วย มัธยมใต้, อ.ทุ่งหัวช้าง
      หน่วยสรรหาที่ 8 สถานที่สรรหา  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
                                   -สมาชิกหน่วย อ.บ้านโฮ่ง
 
*** รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย