ข่าวใหม่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:51 น.
 917
     อาศัยอำนาจตามมติของคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 52 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีการรับสมัครการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ในวันที่ 4 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดให้มีการสรรหาในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บริสุทธิ์ยุติธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาดังกล่าว  ประกอบด้วย  คณะกรรมการดำเนินการอำนวยการสรรหา,  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาประจำหน่วย ทั้งหมด 8 หน่วยสรรหา และคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมหน่วยสรรหา 
     ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหา  ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
     1. ดำเนินการสรรหาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม
     2. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาเข้ามาในบริเวณปริมณฑล
     3. ตรวจนับคะแนน  และรายงานผลคะแนนให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการอำนวยการสรรหา
     4. ควบคุมหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อย (ให้ประธานกรรมการ และกรรมการเลขานุการมาประชุมรับฟังการชี้แจง และรับอุปกรณ์การสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเลิศนรี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)
*** รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย