ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 13:29 น.
 781
       ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.  2561 ได้กำหนดวิธีการสรรหา กรรมการดำเนินการ นั้น บัดนี้ ได้ปิดการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ตามเวลาทำการของสหกรณ์) ฝ่ายคณะกรรมการได้ตรวจสอบ คุณสมบัติตามข้อบังคับเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ตามประกาศแนบท้ายนี้
       หน่วยสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย   ( 8 หน่วยสรรหา)
         1. หน่วยสรรหาอำเภอเมืองใต้
         2. หน่วยสรรหาอำเภอป่าซาง
         3. หน่วยสรรหาอำเภอบ้านโฮ่ง
         4. หน่วยสรรหาอำเภอแม่ทา
         5. หน่วยสรรหาอำเภอทุ่งหัวช้าง
         6. หนว่ ยสรรหาบำนาญใต้
         7. หน่วยสรรหามัธยมใต้
         8. หน่วยสรรหาอำเภอลี้
       *****โดยจัดให้มีการลงคะแนนสรรหาใน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา08.00 - 14.00 น.*****