ข่าวใหม่

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:29 น.
 927
     ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
     เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 
     คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     1.1 มีสัญชาติไทย
     1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์ ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
     1.3 ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
     1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่น
ตามที่คณะกรรมการกำหนด
     1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี และหรือกระทำผิดด้านทุจริตต่อหน้าที่
     1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากจากราชการ องค์กร หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหรือสถาบันอื่นทุกฐานความผิด
     1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
     1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือตัวกระทำการ
ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใดๆ หรือนิติบุคคลรูปแบบอื่น
     1.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
     1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
     1.12 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
     1.13 เป็นผู้ศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์
     1.14 มีความรู้เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด
     *** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30  น.  ตามวัน และเวลาทำการ เว้นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-511652, 053-511653, 053-510442 ต่อ 13 
      ****  รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย ***