ข่าวใหม่

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 11:11 น.
 1385
     ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561 โดยให้สมาชิกที่สนใจ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้นั้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2561 ดังนี้
     1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
     2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกอายัดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
     3.  การคิดสิทธิ์การให้กู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นสะสมยกมา ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
     4.  วงเงินที่จะกู้ได้ สหกรณ์ฯ ต้องหักเงินสงเคราะห์รายปีของสมาคม สสอค., สส.ชสอ., สฌ.ลพ. สฌ.ลพ. 2  และบันทึกข้อตกลงของสมาชิกรายที่ให้หักเงินประกันชีวิตสินเชื่อส่งกับบริษัท เป็นรายปี (ซึ่งข้อตกลงของสมาชิกต่อสมาคม และสหกรณ์ฯ ว่าให้หักเมื่อได้รับเงินปันผล) ของสมาชิกออกก่อนจากเงินที่จะได้รับปันผลทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือสิทธิ์ที่กู้ได้แต่ต้อง ไม่เกิน 30,000.00 บาท
     5.  การชำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

 
*** สมาชิกท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561