ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สมาคม สส.ชสอ. เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 14:49 น.
 602

      คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ. มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ให้ เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี ประเภทสามัญและสมทบ เนื่องในวาระโอกาสพิเศษ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันแม่แห่งชาติ) 
     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ สส.ชสอ. หมวด 4 ข้อ 9 วรรคสอง ในโอกาสอันสมควรคณะกรรมการอาจพิจารณาเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นคุณสมบัติในข้อ 9.1 (5) และ ข้อ 9.2 (8) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
     1. ประเภทสามัญ
             -เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์(ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)
             - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันสมัคร
             - อายุไม่เกิน 60 ปี (นับปี พ.ศ.) 
     2. ประเภทสมทบ
             - เป็นคู่สมรส ของสมาชิก สส.ชสอ.
             - เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญ สส.ชสอ.
             - เป็นบุตร บุตรสมาชิก ของสมาชิกประเภทสามัญ สส.ชสอ. (ที่บรรลุนิติภาวะ)
             - เป็นเจ้าหน้าที่ สส.ชสอ.
             - มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
             - อายุไม่เกิน 60 ปี (นับปี พ.ศ.)

*** รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
       ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม สส.ชสอ. โทร 0-5351-1653 ต่อ 41