ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิกสมาคม ปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 16:14 น.
 971
     ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด แก้ไข เพ ิ่ มเติม ฉบับท ี่ 4 พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องชําระเงิน ดังน ี้ ต้องชําระเงินค่าสมัครให้สมาคม จํานวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เม ื่ อสมาคมรับสมัครผู้ใดเข้าเป็น สมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชําระเงินให้แก่สมาคมภายในเดือนมกราคมของทุกปี ดังน ี้
     (1) เงินค่าบํารุงปีละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
     (2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
     ข้อ 16 เม ื่ อสมาชิกของสมาคม ถึงแก่ความตายสมาคมจะนําเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 15 (2) มาจ่าย เพ ื่อเป็นค่าจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ตายรายละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) กรณี เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 15 (2) หมดลง สมาคมสามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกได้ อย่างน้อยคร ั้ งละ 5 ราย จนกว่าจะถึงกําหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจําปี
   จํานวนสมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตายต ั้ งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีจํานวน ทั้งสิ้น 25 ราย ศพละ 50 บาท จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงิน 1,250 บาท รายละเอียดตามเอกสารส ิ่ งที่ส่งมา ด้วย
    ทางสมาคมฯ จะขอเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวจากสมาชิกโดยหักเงิน ณ ที่จ่าย, หรือจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ (ตามการชําระเงินของสมาชิกแต่ ละท่าน) จํานวน 5 ศพ เป็นเงิน 250 บาท เร ิ่ มต ั้ งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ไปจนกว่าจะถึงกําหนดเก็บเงิน สงเคราะห์ล่วงหน้าประจําปีหากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ โทร. (053) 511653, 534916, 510442 ต่อ 18