ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สมาคม สสอค. รับสมัครสมาชิกอายุ 51-60 ปี ไม่ต้องมีเงินบริจาค

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 10:21 น.
 2969
   ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย เรื่องการรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 
   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เห็บชอบให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ ประเภทคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาท ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันแม่แห่งชาติ) ปี 2561 โดยมีเงื่อนไข
     1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
         1.1 สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่บุคคลที่มีคุณภาพคุณสมบัติดังนี้
               (1) เป็นสมาชิก ประเภทสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนสังกัด หรือ
               (2) สมาชิกประเภทสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
               (3) มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี นับตามปีปฏิทิน (ระหว่างปี 2510-2501)
      1.2 สมาชิกประเภทสมทบ ได้แก่บุคคลที่มีคุณภาพคุณสมบัติดังนี้
               (1) เป็นคู่สมรสของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ สสอค. หรือ
               (2) เป็นบุตรของสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือ
               (3) เป็น บิดา-มารดา ของสมาชิก ประเภทสามัญ และ
               (4) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี นับตามปีปฏิทิน (ระหว่างปี 2510-2501)
​ 
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น

***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย***