ข่าวใหม่

ประกาศโครงการอบรมอาชีพเสริม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 16:42 น.
 1238
     ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 52 ได้จัดทำ โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้พิเศษนอกเหนือจากรายได้ตามปกติสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยกำหนดวิชาที่จัดอบรม 4 หลักสูตร คือ
    1. ความรู้ด้านขนมไทย
    2. ความรู้ด้านขนมเบเกอร์รี่
    3. ความรู้ด้านมะม่วง - ลำไย
    4. ความรู้ด้านของที่ระลึกและของชำร่วย
    โดยแบ่งกลุ่มจัดอบรมตามรายละเอียดในประกาศแจ้งของสหกรณ์ฯ แนบท้ายนี้ สมาชิกสามัญที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นใบสมัครได้ที่กรรมการประจำหน่วยบริการ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้ รับจำนวนจำกัด เพียงรุ่นละ 30 ท่านเท่านั้น