ข่าวใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 14:54 น.
 743
       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด   ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยวิธีสอบคัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตามประกาศ  ณ  วันที่  26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 บัดนี้   ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  มีผู้สอบคัดเลือกได้ผ่านเกณฑ์เรียงตามลำดับ  ดังนี้ 
      ลำดับที่    1 นางสาวจิตตราภรณ์  ศิลประเสริฐ
      ลำดับที่    2 นางสาวอาภาพร       ไชยวงค์
      ลำดับที่    3 นางสาววาสนา          ใหม่ม่วง
      ทั้งนี้  ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1  มารายงานตัวในวันที่ 30  เมษายน  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.  เพื่อเริ่มเข้ารับการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  หากพ้นกำหนดนี้แล้ว สหกรณ์ฯ ถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกตัวผู้ที่ได้ลำดับต่อไป