ข่าวใหม่

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 14:18 น.
 1136
          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  โดยคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 52 ครั้งที่  5/2561  เมื่อวันที่  24 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561   ได้กำหนดจำนวนทุนและเงื่อนไขการให้สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์  ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประจำปี  2561  ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ  1.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ ประจำปี  2561  ดังนี้
                    1.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ไม่น้อยกว่า  2 ปี  ณ  วันที่ขอยื่น รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ
                    1.2  ในปีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้
                    1.3  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู
                    1.4  ต้องมีคำรับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด
ข้อ  2.  การขอรับทุน
                    2.1  ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา เป็นผู้ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
                    2.2  ต้องใช้แบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  โดยกรอกข้อความต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
                    2.3  การยื่นคำขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561  ถึงวันที่ 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2561
ข้อ  3.  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย  ให้ถือปฏิบัติดังนี้
                    3.1  การพิจารณาอนุมัติ  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด   เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
                    3.2  การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา  ให้พิจารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วย    ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสมาชิก ประจำปี 2561
ข้อ  4.  กำหนดมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561