ข่าวใหม่

ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 ก.ค. 2561 เวลา 14:15 น.
 1939
             อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่ บุตรสมาชิก  พ.ศ. 2559  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52 ในคราวประชุมครั้งที่  5/2561  เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ได้กำหนดจำนวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา  แก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2561  ไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1.  ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2561 ดังนี้
                    1.1 ให้ทุนแต่ระดับ จำนวน 8 ระดับ คือ
                         1.1.1  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาล 3
                         1.1.2  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                         1.1.3  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                         1.1.4  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
                         1.1.5  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
                         1.1.6  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. 3
                         1.1.7  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. 2
                         1.1.8  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย
                    1.2  จัดสรรเงินให้ตามโครงการของคณะกรรมการดำเนินการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท
          ข้อ 2.  คุณสมบัติของบุตรและสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษามีดังนี้
                    2.1 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
                    2.2  ต้องกำลังเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา หรือ อนุปริญญา  และปริญญาตรี  ในวันที่รับทุน
                    2.3  ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในสถานศึกษา  โดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองและประทับตราสถานศึกษา
          ข้อ 3. การขอรับทุน
                    3.1  ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรของตนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร  เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด
                    3.2  ต้องใช้แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  โดยกรอกข้อความต่าง ๆ  พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
                    3.3  การยื่นคำขอรับทุนการศึกษาของบุตร ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2561   หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

          ข้อ 4  การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมควรจะได้รับทุนการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้
  1. ทุนระดับชั้นอนุบาล 3, ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ทุนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,
ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ทุนระดับ ปวช. 3,  ทุนระดับ ปวส. 2  และทุนระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  เป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรอง แล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ
                    4.2  การพิจารณาให้ทุนการศึกษาทุกระดับให้พิจารณาเป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2561
          ข้อ  5.  กำหนดให้ทุนการศึกษาในวันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2561