ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ สฌ.ลพ. ชุดท ี่ 6 ประจําปี 2561-2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 16:02 น.
 694

          ตามทที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ได้ดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ชุดทที่ 6 ประจําปี 2561-2562 โดยผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561 และนายทะเบียนประจําท้องที่ เทศบาลเมืองลําพูนได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น คณะกรรมการสมาคมฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
          1. ดร. นิพนธ ์ แสงเนตร             นายกสมาคม
          2. นายสุรพล โพธาเจริญ           อุปนายกสมาคม
          3. นายสถาพร สุภายอง              เหรัญญิก
          4. นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์    นายทะเบียน
          5. นางสาวกาญจนา ปาลี           ผู้ช่วยนายทะเบียน
          6. นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร      กรรมการ
          7. นายนิคม พรหมอนันต์            กรรมการ
          8. นายนรินทร์ สิทธิเดช              กรรมการ
          9. นายบุญโชติ มณีศรี                กรรมการ
        10. นายประชากร เขื่อนปัญญา   กรรมการ
        11. นายประมวล ธนะแก้ว           กรรมการ
        12. นายปกรณ์ ศรีวิชัย                กรรมการ
        13. นางทวัน เทพวรรณ์              เลขานุการ
         จึงประกาศมาเพื่อให้สมาชิกสมาคมฌาปนกจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณออมทรัพย์ครูลำพูน จํากัด และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด ได้รับทราบโดยทั่วกัน